11. ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

การใช้สารเคมีทางการเกษตร ใน พ.ศ. 2561 มีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย และสารกำจัดหนู มีปริมาณการนำเข้ารวม 175,372 ตัน มูลค่า 23,181 ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณการนำเข้ารวม 200,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.64 เมื่อพิจารณา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ:  [1] ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
                 [2] วัตถุอันตรายทางการเกษตร ประกอบด้วย สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
                       และประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก
                       สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย และสารกำจัดหนู

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562 และ 2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562